• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Zníženie základného imania spoločnosti a povinnosti konateľov

Zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným a povinnosti konateľov z toho vyplývajúce

Základným imaním spoločnosti s ručením obmedzeným je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným povinne vytvára základné imanie pri jej založení. Hodnota základného imania musí byť minimálne 5.000,- €. Jeho výška a rozsah splatenia sa povinne zapisuje do obchodného registra. Výška základného imania nie je nemenná. Počas existencie spoločnosti sa môže zvýšiť alebo znížiť. Jeho hodnota však nikdy nemôže klesnúť pod zákonom stanovenú hranicu.
K zníženiu základného imania môže dôjsť napríklad v prípade vylúčenia spoločníka zo spoločnosti. Obchodný podiel vylúčeného spoločníka sa stáva voľným a spoločnosť ho môže previesť na iného spoločníka, prípadne na tretiu osobu, alebo môže do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spoločník vylúčený, rozhodnúť o znížení základného imania o jeho vklad do spoločnosti. Ďalším prípadom je smrť alebo zánik spoločníka, ktorého obchodný podiel neprechádza na dediča alebo právneho nástupcu. Bez ohľadu na to, či zanikla účasť niektorého spoločníka v spoločnosti, sa môžu spoločníci dohodnúť, že znížia základné imanie v spoločnosti. Na prijatie tohto rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje vyššie hlasovacie kvórum.

Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí obsahovať určenie výšky, o ktorú sa základné imanie zníži, ďalej spôsob, akým sa spoločnosť rozhodla znížiť základné imanie, t.j. znížením nominálnej hodnoty vkladov alebo znížením počtu vkladov spoločníkov, a v neposlednom rade informáciu, ako sa naloží s čiastkou získanou znížením základného imania.

V záujme ochrany práv a oprávnených záujmov veriteľov (keďže znížením základného imania sa zhoršuje vymožiteľnosť ich pohľadávok), zákon ukladá konateľom spoločnosti notifikačnú povinnosť vo vzťahu k veriteľom. Podľa § 147 Obchodného zákonníka konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení vyzvú veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť.

V prípade, že by veriteľ nestihol prihlásiť svoju pohľadávku, neznamená to, že by ju „strácal“, len sa nemôže domáhať jej priameho uspokojenia, resp. primeraného zabezpečenia.

Zníženie základného imania nadobúda účinky zápisom do obchodného registra. K návrhu na zápis zníženého základného imania do obchodného registra konatelia prikladajú rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania (zápisnica o valnom zhromaždení) a doklady preukazujúce splnenie zákonných povinností, a to zverejnenie zníženia základného imania a jeho výšky v Obchodnom vestníku a doklady, z ktorých je zrejmé, že veriteľom, ktorí včas prihlásili svoje pohľadávky, poskytla spoločnosť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojila.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická – konateľ

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.