• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Predkupné právo

Predkupné právo je často spájané najmä s podielovým spoluvlastníctvom, ktoré je obsiahnuté v § 140 Občianskeho zákonníka, ale aj ako vedľajšie dojednanie pri kúpnej zmluve, upravené v § 602 až § 606 toho istého zákona.

 

Občiansky zákonník uzavretím dohody o predkupnom práve umožňuje obmedziť kupujúceho. To znamená, že ak si kúpim niečo a v budúcnosti to budem chcieť predať, tak musím tú vec ponúknuť na predaj najprv predošlému vlastníkovi za stanovených podmienok, a ak on ju nebude chcieť za podmienok, za akú mám ponuku od kupcu, tak až následne ju môžem predať tretej osobe. Takúto formu dohody je možné dohodnúť aj v zmluve darovacej zmluve, či zámennej.

Predkupné právo možno dohodnúť aj za odplatu, napríklad zľavou z kúpnej zmeny, nakoľko bude kupujúci obmedzený vo výkone svojho práva nakladania s vecou.

 

Predkupné právo z hľadiska vzniku môžeme rozdeliť na zmluvné (dohodnuté v zmluve) a zákonné (priamo zákon ho predpokladá a je potrebné ho brať do úvahy pri prevodoch najmä nehnuteľností vo vlastníctve viacerých osôb). Taktiež z hľadiska účinkov voči tretím osobám ho delíme na záväzkové a vecné.  

 

Zmluvné predkupné právo môže to byť vedľajšie dojednanie kúpnej zmluvy. Je možnosť si dojednať aj časové obmedzenie predkupného práva, ak ale nebolo dojednané, platí, že sa predkupné právo dojednalo na dobu neurčitú, to znamená, že zanikne márnym uplynutím doby určenej na výkon predkupného práva od ponuky.

 

Zákonné predkupné právo podielových spoluvlastníkov naopak vzniká len ako vecné právo, tzn., že sa vzťahuje ku konkrétnej veci, či už hnuteľnej (autu), alebo nehnuteľnej (pozemku, bytu, garáži a pod.).  Predkupné právo pri nehnuteľnostiach sa zapisuje do katastra nehnuteľností, ak je dohodnuté ako vecné právo a v takom prípade v prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu pôsobí aj voči právnym nástupcom kupujúceho. Podľa súčasnej judikatúry sa takéto predkupné právo podielového spoluvlastníka uplatňuje aj pri prevode podielu darovacou zmluvou.

Predkupné právo, ako na to?

Ak spoluvlastník má v pláne predať alebo previesť svoj podiel na veci, kde je zákonné alebo zmluvne dohodnuté predkupné právo, musí o tom (najlepšie písomne) informovať ostatných spoluvlastníkov a ponúknuť ho v prvom rade im za podmienok, za akých má ponuku ho predať tretej osobe (taká, ktorá nie je spoluvlastníkom).

 

Ak sa spoluvlastníci nebudú vedieť dohodnúť o výkone predkupného práva, podľa Občianskeho zákonníka majú právo vykúpiť podiel na základe veľkosti podielov. Musia ale dodržať podmienky, napríklad lehota na odkúpenie uvedená v ponuke predávajúceho spoluvlastníka. 

 

Výnimka z predkupného práva je prípad, ak spoluvlastník ponúkne svoj podiel blízkej osobe. Takúto blízku osobu zákon definuje v § 116 Občianskeho zákonníka nasledovne: „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Keď by sa spoluvlastník rozhodol ignorovať toto právo ostatných spoluvlastníkov, takýto právny úkon by sa stal neplatným a tí by sa úspešne na súde mohli domáhať nápravy.    

 

Predkupné právo môže byť dohodnuté aj ako záväzok. Vzniká na základe zmluvy a predmetom sú hnuteľné veci a nehnuteľnosti. Zaniká jeho vykonaním, zánikom veci, ku ktorej sa viaže, splynutím oprávnenej a zaviazanej osoby, smrťou oprávnenej osoby alebo vzdaním sa predkupného práva v zmysle § 574 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade nezáleží či má vecnú alebo záväzkovú povahu.

 

Predkupné právo k nájomnej zmluve vzniká na základe zákona a viaže sa na nehnuteľnosti. Zákon hovorí, že pokiaľ je nájomcom fyzická osoba, tak vlastník nehnuteľnosti môže previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas. To platí ale len na prvý predaj bytového domu. To znamená, že ak si kupujete napríklad byt v novo postavenom bytovom objekte, kedy je na strane predávajúceho vlastník tohoto bytového objektu.

 

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.