• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Franchising

Začať podnikať možno aj „na zelenej lúke“. Nemusíte mať dokonca ani skúsenosť z biznisu, ani známosti, potrebujete však istý kapitál na štart. To, čo sa ešte od vás žiada, je vôľa prispôsobiť sa a naučiť sa novým veciam a v neposlednom rade aj dokázať si zadovážiť vhodnú miestnosť na podnikanie, či už ste jej majiteľom alebo nájomcom. Aj takto – v kocke – môže vyzerať vstup do franchisingu, ľudovo nazývaného aj „franšíza“, z pohľadu toho, kto franchising prijíma.

Najčastejšie otázky ohľadom franchisingu

Otázka:

Keď sa podnikateľ rozhodne uzavrieť franchisingovú zmluvu, teda sa začlení do určitej existujúcej franchisingovej siete služieb/výrobkov/značky, aké hlavné body by mala obsahovať táto zmluva? (poskytnutie mena, technologického zariadenia, licencie….) Bývajú súčasťou zmluvy napr. pokuty či nejaké sankcie?

Odpoveď:

Franchisingová zmluva ako typ zmluvy (obchodno-právny záväzok) nie je osobitne upravená v Obchodnom zákonníku. Ide o tzv. nepomenovanú (hybridnú) zmluvu, ktorá obsahuje prvky viacerých zmlúv. Franchisingová zmluva by mala obsahovať najmä tieto hlavné body:

● Preambula: definuje sa v nej základný cieľ a podmienky spolupráce medzi poskytovateľom franchisingu (ďalej len ako „poskytovateľ“) a prijímateľom franchisingu (ďalej len ako „prijímateľ“)

● Predmet zmluvy:

– licenčné právo – prijímateľ získava právo počas trvania zmluvy prevádzkovať napr. predajňu, zriadenú podľa charakteristických znakov v zmysle požiadaviek poskytovateľa, s možnosťou využívať centrálne služby poskytovateľa, okrem toho ochrannú známku, know-how a iné v zmluve uvedené práva

– predajný program – licenčné právo sa viaže na systém nákupu, marketingu, skladovania a logistiky poskytovateľa

● Podnikanie prijímateľa:

– systémové riadenie poskytovateľa (koncepcia riadenia podniku), práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvné teritórium príp. územná exkluzivita prijímateľa

– ochranná známka, logo, korporátny dizajn a identita

– povinnosť mlčanlivosti a zákaz konkurenčných aktivít prijímateľa

● Program predaja: prezentácia a koncepcia reklamy, program služieb, odber výrobkov, predajné ceny, odbytová viazanosť, predajné a dodacie podmienky, plánovanie predaja, reklama a podpora odbytu prijímateľa

● Franchisingový poplatok, príspevok na centrálnu reklamu značky a odmenu prijímateľa:

– pri uzavretí zmluvy sa za poskytnutie práv franchisingu zvyčajne platí paušálny franchisingový poplatok, počas trvania zmluvy sa platí bežný franchisingový poplatok (spravidla s mesačnou periodicitou)

– zmluvné strany môžu dojednať minimálne objednávky prijímateľa

– ak prijímateľ plní plán predaja, mal by mať nárok na odmenu z celkového obratu produkcie dosiahnutej jeho činnosťou (v %)

● Prekážky v prevádzke podniku, poistenie podnikateľského rizika, úmrtie / zánik prijímateľa a právne nástupníctvo

● Trvanie zmluvy, výpoveď, vzdanie sa franchise licencie, následky ukončenia zmluvy (povinnosti prijímateľa po ukončení zmluvy)

● Spoločné a záverečné ustanovenia

Pokuty a sankcie je vhodné v zmluve uviesť pre nesplnenie / porušenie / opomenutie povinnosti, zmluvné strany ich nemusia v konečnom dôsledku uplatniť, pôsobia však v rámci obchodnej spolupráce „preventívne“ v záujme riadneho a včasného plnenia si povinností zmluvných strán.

Otázka:

Ako je právne pokrytá zmluva o franchisingu, v čom je prijímateľ franchisingu chránený, čím je zaviazaný priamo zákonom a naopak, čo je na ňom, aby nezabudol vložiť do zmluvy? Dokáže takú zmluvu „obhospodariť“ sám priemerne znalý podnikateľ, alebo je lepšie, ak sa obráti v tomto na právnika?

Odpoveď:

Ako som uviedla vyššie, zmluva nie je výslovne upravená v Obchodnom zákonníku ani v inom osobitnom zákone. Prijímateľ franchisingu by nemal opomenúť najmä úpravu týchto zmluvných podmienok:

Ochrana zmluvného teritória – poskytovateľ by na zmluvne dohodnuté teritórium nemal dosadiť žiadneho iného prijímateľa, pokiaľ prijímateľ toto teritórium svojou aktivitou plne pokrýva. Táto podmienka má vplyv na obrat a hospodársky výsledok prijímateľa a v konečnom dôsledku aj na jeho odmenu z obratu.

Prezentácia a reklama – poskytovateľ má prijímateľovi poskytnúť plný sortiment tovaru, koncepciu reklamy a prezentácie, reklamné predmety, zaškoliť zamestnancov a pod., poskytnutie ochrannej známky, loga, know-how, korporátneho dizajnu a identity.

Možnosti ukončenia zmluvy, vzdanie sa franchise licencie, zmluvné pokuty v prípade neposkytnutia podpory poskytovateľa a zásobovania a pod.

 

Franchisingová zmluva je zložitá zmluva, spolupráca podnikateľov má v každom jednotlivom prípade svoje osobitosti, jednoznačne odporúčam podnikateľom obrátiť sa s požiadavkou na jej vypracovanie na advokáta, resp. právnika.

 

Otázka:

Čo môže byť pre podnikateľa najproblematickejšie, ak zabudne niečo  zaniesť do zmluvy?

Odpoveď:

Problematické môže byť pre podnikateľa najmä opomenutie (resp. nedôsledné zakotvenie) úpravy zmluvných podmienok uvedených v odpovedi na otázku č. 2. Rovnako môže priniesť v praxi problémy, ak si zmluvné strany nedefinujú minimálny objem predaja, podmienky ukončenia spolupráce (spôsoby a dôvody), podporu poskytovateľa v oblasti marketingu, reklamy a prezentácie, vybavenie predajne a pod.

Otázka:

Čím musí disponovať podnikateľ, ak sa chce pustiť do franchisingového podnikania?

Odpoveď:

Podnikateľ by mal disponovať vlastnými obchodnými priestormi, to neplatí v prípade, že mu tieto priestory poskytne franchisingový poskytovateľ. Rovnako by mal mať živnostenské oprávnenie (maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť a pod.). Upozorňujem na skutočnosť, že podnikateľ by si mal vopred dôsledne zvážiť trhový potenciál miesta, kde by chcel otvoriť franchisingovú predajňu, konkurenciu v danom segmente (napr. či už v danom meste nie je dosť predajní s rovnakým sortimentom), kúpnu silu spotrebiteľov v danom meste, obľúbenosť značky tovaru u spotrebiteľov, podmienky ponúknuté mu poskytovateľom a pod.

 

Otázka:

Ako je chránený naopak poskytovateľ franchisingu, ktorý dáva k dispozícii licenciu, technológiu, meno…, aby mu to iný neschopný podnikateľ „nepokazil“?

 

Odpoveď:

Poskytovateľ by mal prijímateľa zmluvou zaviazať na dodržiavanie jeho smerníc a interných predpisov, dojednať zmluvné pokuty pre porušenie práv k ochrannej známke, logu, korporátnej identite, iných priemyselných práv poskytovateľa, dojednať povinnosť mlčanlivosti prijímateľa a sankciu (zmluvnú pokutu) za jej porušenie, zakázať konkurenčné aktivity prijímateľa, dojednať predajné ceny (prijímateľ by ich mal určovať v rozmedzí určenom poskytovateľom) a odbytovú viazanosť prijímateľa, ktoré musí prijímateľ dodržiavať, presné platobné podmienky, dojednať minimálny objem predaja pre prijímateľa a možnosť poskytovateľa odstúpiť od zmluvy pre prípad jeho nedosiahnutia, rozpočet pre reklamu a iné marketingové aktivity, spôsoby a dôvody ukončenia zmluvy ochrana obchodného tajomstva poskytovateľa, povinnosti prijímateľa po ukončení zmluvy (zákaz používať know-how) a pod.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.