• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Výpoveď daná zamestnávateľom z organizačných dôvodov

dôvodov, avšak na moje miesto bol následne prijatý nový zamestnanec. Je takýto postup zamestnávateľa v poriadku?

Odpoveď: Zákonník práce v ustanovení § 63 ods. 1 písm. b) umožňuje zamestnávateľovi dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu, že sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o :


1. zmene jeho úloh,
2. technického vybavenia,
3. o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce
4. iných organizačných zmenách.

Ak zamestnávateľ chce postupovať týmto spôsobom, musí dodržať niekoľko podmienok…

V prvom rade je potrebné urobiť písomné rozhodnutie o organizačnej zmene. Zákon síce vyžaduje písomnú formu, ale jej nedodržanie nepostihuje neplatnosťou. Medzi touto organizačnou zmenou a nadbytočnosťou musí byť príčinný vzťah. Ďalej podľa ustanovenia § 63 ods. 2 zamestnávateľ má v tomto prípade povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu. Stačí však, ak zamestnávateľ pred daním výpovede zamestnancovi ponúkne akúkoľvek prácu, na ktorú zamestnanec spĺňa zdravotné predpoklady. Takouto prácou môže byť aj práca na kratší pracovný čas. Ide o tzv. hmotnoprávnu podmienku výpovede, čo znamená, že ak zamestnávateľ tak neurobí, výpoveď je neplatná. Z dôvodu právnej istoty odporúčame takúto ponuku urobiť v písomnej forme, aj keď to zákon nevyžaduje.

Ďalšou podmienkou uplatnenia tohto výpovedného dôvodu je, že zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Zamestnávateľ povinnosť ponuky práce nemusí splniť jedine v prípade, ak nemá žiadne voľné pracovné miesto pre zamestnanca. Aj túto skutočnosť však musí vedieť preukázať aj v prípadnom súdnom spore.

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej 2 mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov, je výpovedná doba najmenej 3 mesiace. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Dôležité je aj ustanovenie § 64 Zákonníka práce, ktoré upravuje zákaz výpovede. To znamená, že zamestnávateľ nesmie takémuto zamestnancovi dať výpoveď, nakoľko by bola neplatná. Jedná sa o práceneschopného zamestnanca, ktorý si chorobu alebo úraz nevyvolal úmyselne alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, o zamestnanca, ktorý podal návrh na ústavné ošetrovanie alebo kúpeľnú liečbu a zamestnankyňu, ktorá je tehotná, na materskej dovolenke alebo zamestnanca alebo zamestnankyňu na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelý zamestnanec alebo zamestnankyňa starajú o dieťa mladšie ako tri roky. Ďalej je chránený zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie, dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie a zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku za dočasne nespôsobilého na nočnú prácu.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti podľa ustanovenia § 61 ods. 3 Zákonníka práce, nesmie počas troch mesiacov znova utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovného miesto iného zamestnanca. Táto lehota sa počíta od skončenia pracovného pomeru zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z tohto dôvodu.

Vzhľadom na vyššie uvedené Váš bývalý zamestnávateľ porušil ustanovenia Zákonníka práce a Vy máte možnosť domáhať sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde a požadovať od neho náhradu mzdy za toto obdobie. Na mieste je aj otázka, či Vám zamestnávateľ vyplatil odstupné, pretože ak pracovný pomer skončil výpoveďou zo strany zamestnávateľa z Vami uvedeného dôvodu, máte nárok na odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, resp. trojnásobku, ak ste uňho pracovali viac ako 5 rokov.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.