• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Výživné na manžela/manželku

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.

 

Kde to nájdem? 

Právna úprava výživného sa nachádza v Zákone o rodine v  § 62-§ 81. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je obsiahnutá v § 71 a príspevok na výživu pre rozvedeného manžela v § 72 a § 73 toho istého zákona.

 

V zmysle zásady, ktorú obsahuje zákon o rodine, o povinnosti členov rodiny vzájomne si pomáhať v spojení s § 18 toho istého zákona, ak jeden z nich nepomáha, neprispieva a pod., druhý manžel môže podať žiadosť o výživné do rozvodu a súd na návrh niektorého z nich určí rozsah výživného na manželku, či manžela, a to tak aby ich životná úroveň bola v zásade rovnaká. POZOR!   Dôležité je spojenie „žiadosť o výživné do rozvodu“!  Predpokladom návrhu, žiadosti výživného do rozvodu je aj podanie návrhu na rozvod!

 

V takom prípade súd prihliada aj na starostlivosť o domácnosť. V praxi sa často stretávame, že jeden z manželov opustí spoločnú domácnosť, manželia spolu prestanú hospodáriť, ale jeden z nich zarába podstatne viac a vznikne problém so zásadou rovnakej životnej úrovne. Väčšinou ide o ženy, ktoré sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, a nemajú také finančné možnosti ako zarábajúci manžel.  Takého rozdiely súd zistí a je povinný na ne prihliadať pri určení výšky výživného na druhého manžela.

Dôležitá skutočnosť, ktorú je potrebné brať do úvahy je, že vznikom (uzavretím) manželstva, vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (majetok manželov), s ktorým majú právo nakladať obaja manželia. Kým manželia spolu žijú v spoločnej domácnosti a spoločne hospodária, platí, že nemajú nárok na výživné medzi sebou. V slovenskej právnej úprave (na rozdiel napr. od rakúskej) absentuje nárok žiadať súd o uloženie povinnosti podieľať sa na uspokojovaní potrieb rodiny konkrétnou pomocou alebo konkrétnou sumou.  

Predpokladmi na vznik vyživovacej povinnosti:

 • existencia manželstva,
 • ak nie je rovnaká životná úroveň,
 • súlad s dobrými mravmi,
 • a ak existuje bezpodielové spoluvlastníctvo, tak dôkaz toho, že manželia spolu nehospodária.

 

Čo sa týka súladu s dobrými mravmi, tak v tomto prípade by prišlo k nesúladu, ak by jeden z manželov porušoval základné práva a povinnosti manželov a požadoval by výživné.

 

Určovanie výpočtu výživného záleží od:

 • zdravotného stavu,
 • odlišnosť v stravovacích návykoch,
 • rozdiel v práci, či zvýšené náklady a potreby súvisiace s prácou,
 • spôsob života oboch manželov,
 • starostlivosť o domácnosť a deti.

 

Táto časť predstavovala výživné na manželku, či manžela pred rozvodom.

 

Ak sú manželia už rozvedení, je možné za určitých okolností požadovať splnenie vyživovacej  povinnosti po rozvode vo forme príspevku na výživu pre rozvedeného manžela. Ide o prípad, ak jeden z manželov po rozvode si sám nevie zabezpečiť základné potreby pre život. Ide napríklad o chorobu, pracovná neschopnosť, začlenenie sa do pracovného procesu po rodičovskej dovolenke.

 

Predpokladmi na určenie vzniku príspevku na výživné súdom:

 • manželstvo je právoplatne rozvedené,
 • bývalý manžel nie je schopný sa živiť samostatne,
 • nevedia sa dohodnúť na poskytovaní príspevku dobrovoľne,
 • súlad s dobrými mravmi,
 • taktiež musí mať exmanžel schopnosť plniť povinnosť poskytovania príspevku.

 

Výživné na bývalého manžela sa určí len odo dňa podania návrhu. Takáto forma výživného zaniká na exmanželku/exmanžela, v prípade ak:

 • uzavrie nové manželstvo,
 • nadobudne schopnosť samostatne sa živiť,
 • alebo ak bývalý manžel, ktorý má povinnosť príspevku, stratí schopnosť poskytovať príspevok,
 • taktiež zaniká aj v zmysle § 72 odseku 3 Zákona o rodine: Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.