• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Stavebné povolenie

Ak plánujete kúpu pozemku a na ňom začať stavať dom, pozorne si prečítajte čo vás čaká a čo budete potrebovať z právneho hľadiska. Stavba, či rekonštrukcia domu je často spájané s veľkou byrokraciou a s dlhými čakacími lehotami. Rady Vám poskytneme základné informácie.  

 

Stavebné povolenie je obsiahnuté v Zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, alebo skrátene Stavebný zákon.

Podľa zákona sa pod stavbou rozumie stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

 

Jedna z prvých náležitostí, ktoré je potrebné splniť je podať ohlásenie alebo žiadosť o stavebné povolenie stavebnému úradu písomnou formou.

 

Kedy je potrebné stavebné povolenie a kedy postačí len ohlásenie?

V zmysle Stavebné zákona § 55 odsek 1 sa  stavebné povolenie vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

 

Z uvedeného vyplýva, že stavebné povolenie na rekonštrukciu domu je potrebné aj vtedy, ak by sa zmenil výrazne vzhľad domu, či by rekonštrukcia zasahovala do nosnej konštrukcie domu, alebo napr. meníte okná za iné, ktoré menia vzhľad.

 

Ohlásenie v zmysle § 56 toho istého zákona postačí v prípadoch:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie (napr. v niektorých prípadoch stavba pletivového plotu);
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (napr. výmena povrchu parkoviska ako spevnenej plochy);
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

 

Sú aj výnimky kedy sa takéto povolenie či ohlásenie robiť nemusí:

 • Pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov,
 • pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov,
 • pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,
 • pri scénických stavbách pre film a televíziu,
 • pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach,
 • pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov,
 • pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,
 • pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb,
 • pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh.

V žiadosti o stavebné povolenie je potrebné uviesť účel a spôsob stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na dobu určitú aj dobu užívania stavby. Pozor si dávajte na platnosť stavebného povolenia, ktoré stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (pri reklamných stavbách do jedného roka).

 

Na to aby ste splnili podmienky na vydanie rozhodnutia o povolení stavby, musí byť stavba navrhnutá a zhotovená takým spôsobom, aby spĺňala základné požiadavky v zmysle osobitného predpisu. Stavby musia počas ekonomicky primeraného obdobia životnosti pri bežnej údržbe spĺňať v stanovenom rozsahu základné požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu, na požiarnu bezpečnosť, na hygienu, zdravie a životné prostredie, na bezpečnosť a prístupnosť pri jej používaní, na ochranu pred hlukom, na energetickú a tepelnú hospodárnosť, úspornosť a ochranu tepla stavby a na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

 

Vybavenie stavebného povolenia by malo trvať okolo 8-12 týždňov za predpokladu, že máte všetky potrebné doklady, realita sa však líši podľa vyťaženosti a lokality príslušného Stavebného úradu.

 

Často sa stáva, že účastník stavebného konania (t. j. v tomto prípade stavebník) sa chce dať zastúpiť spoločnosťou, ktorá sa venuje tejto oblasti. Splnomocnenie v stavebnom konaní musí byť písomné a podáva sa spolu so žiadosťou o stavebné povolenie. Úradné overenie notárom sa nevyžaduje.

 

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia je samozrejme možná a oznámi sa rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania.

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.