• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Vymáhanie pohľadávok

Otázka čitateľa: Som riaditeľom spoločnosti, ktorá sa zameriava predovšetkým na sprostredkovateľskú činnosť. Následky svetovej krízy sa dotkli aj nás a s pribúdajúcim časom nám rastie počet klientov, ktorí nie sú schopní uhradiť splatné faktúry, pričom sa vyhovárajú na to, že aj im dlžia mnohé spoločnosti a kým nebudú zaplatené faktúry, ktoré vystavili oni, nebudú môcť zaplatiť ani naše faktúry. Ako má postupovať ďalej, mám byť ohľaduplný a čakať alebo sa mám „s klapkami na očiach“ domáhať úhrady mojich faktúr a nebrať ohľadom na finančnú krízu či krátkodobú platobnú neschopnosť klientov?

Odpoveď: Obchodný zákonník rozumie pod pojmom podnikanie sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Každý podnikateľ, ktorý sa pustí do ďalšie obchodu a stane sa účastníkom obchodnoprávneho vzťahu na strane veriteľa, dostáva sa do rizika, že mu dlžník nebude môcť splniť splatný záväzok. Napriek tomu, že v obchodných záväzkových vzťahoch by mali platiť zásady ako napríklad zásada poctivého obchodného styku, zásada pacta sund servanda, zásada dodržiavania obchodných zvyklostí …., často sa stáva, že uplynie lehota splatnosti a splatný záväzok nie stále splnený…

V nasledovných riadkoch by sme vymedzili pár základných rád ako tejto situácii predísť, resp. ak sa už do takej situácie podnikateľ dostal, ako ju vyriešiť s čo najvyšším uspokojením veriteľa a s čo najmenšími stratami dlžníka.

 1. Prevencia: Podnikateľ by mal uzatvárať obchody s osobami, u ktorých sú predpoklady, že svoje záväzky splnia.
  Táto rada sa na prvý pohľad zdá byť idealistická a prakticky nerealizovateľná, pretože je ťažké predpokladať do budúcnosti či bude Váš partner platobne schopný aj o pol roka, ale ak máte negatívne skúsenosti s určitým obchodným partnerom, ktorý Vám už v minulosti nebol schopný alebo ochotný zaplatiť za poskytnuté služby, neriskujte jeho opätovnú aj keď krátkodobú insolvenciu znova. Prípadne si pre tento nový prípad dohodnite prísnejšie platobné podmienky (napr. kratšia doba splatnosti faktúr), viac zabezpečovacích prostriedkov (napr. zmenka, zmluvná pokuta, ručenie) alebo prísnejšie sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok (úroky z omeškania, zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy).
 2. Komunikujte navzájom. Manifestujte svoj záujem na zmierlivom usporiadaní celej záležitosti…
  Akonáhle pri kontrole účtovnej evidencie zistíte, že na svojom účte neevidujete úhradu splatnej faktúry, kontaktujte dlžníka, zašlite mu upomienku, vyzvite ho na oznámenie dôvodov omeškania a poskytnite mu dodatočnú lehotu na dobrovoľne splnenie dlhu. Doručenie tejto výzvy dlžníkovi bude treba v prípade súdneho sporu preukázať relevantným dôkazom (napr. potvrdením prijatia emailovej pošty, doručenkou do vlastných rúk). Pri peňažných záväzkoch si môžete dohodnúť splátkový kalendár s presne určenými podmienkami splnenia dlhu pod hrozbou straty výhody splátok a následným súdnym vymáhaním istiny dlhu spolu s príslušenstvom. V splátkovom kalendári môžete dohodnúť prísnejšie sankcie nedodržania jednotlivých splátok: úrok z omeškania, zmluvná pokuta… To isté platí aj pre dlžníkov. Ak nemáte dostatok financií a dostanete sa do omeškania, sami kontaktujte svojich veriteľov a snažte sa dohodnúť na možnosti uzavrieť splátkový kalendár…
 3. Ak to nejde po dobrom…, domáhajte sa svojho nároku súdnou cestou.
  Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“ V rámci skráteného súdneho konania môže súd v zmysle ustanovenia § 172 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúcej zo skutočností uvedených navrhovateľom. Ak sa v návrhu uplatňuje právo na plnenie inej povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy, súd môže vydať rozkaz na plnenie podľa § 174b Občianskeho súdneho poriadku. Skrátené súdne konanie prináša viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu na prvostuňovom súde, ako napr. rýchlosť, úspornosť, hospodárnosť, písomnosť, formálnosť konania.
 4. Nútený výkon rozhodnutia, ak odporca dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá právoplatné rozhodnutie súdu
  Ak súd právoplatne rozhodol, priznal Vám uplatnený nárok a odporca napriek tomu svoj dlh dobrovoľne nesplnil, môžete sa domáhať núteného výkonu rozhodnutia v rámci exekučného konania.
 5. Inštitúty, na ktoré si podnikateľ musí dať pozor !!!
  Podnikatelia, nezabudnite, že s pohľadávkou je spojené kvalifikované plynutie času, ktoré má za následok, že uplynutím premlčacej doby vymáhateľnosť pohľadávky zaniká. Pohľadávky vzniknuté z obchodnoprávnych vzťahov sa premlčujú vo všeobecnej štvorročnej dobe. Počas plynutia tejto doby je potrebné domáhať sa úhrady vzniknutej pohľadávky. Druhým významných inštitútom, ktorý môže zmariť uspokojenie pohľadávky veriteľa je konkurz dlžníka = úpadcu, o ktorom sa veriteľ nedozvedel. Ak si veriteľ neprihlási svoju pohľadávku do konkurzu spôsobom stanoveným zákonom, je tu reálne riziko, že po skončením konkurzu dlžník nebude mať žiaden majetok, príp. dlžník úplne zanikne a pohľadávka veriteľa ostane neuspokojená. Aby tomuto následku veriteľ = podnikateľ predišiel, priebežne by mal sledovať uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu na majetok je dlžníka, zverejnené v Obchodnom vestníku, aby nezmeškal lehotu na prihlásenie svojej pohľadávky do konkurzu. (obdobný postup je aj pri povolení reštrukturalizácie dlžníka, pričom potvrdením reštrukturalizačného plánu súdom právo vymáhať nároky voči dlžníkovi zaniká.)

S peňažnými pohľadávkami súvisia aj ďalšie inštitúty, ako napr. započítanie pohľadávok, postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu…

Na záver, aby sme zhrnuli odpoveď na otázku čitateľa, veriteľ má právo požadovať plnenie od dlžníka, ktoré vzniká z určitého záväzkového vzťahu. Vyššie uvedeným následkom nedodržania záväzku zo strany dlžníka je potrebné v obchodnoprávnych vzťahoch predchádzať. Ak sa stane, že dlžník opomenie uhradiť splatnú faktúru, je namieste pokúsiť sa záležitosť vyriešiť zmierlivo, pretože súdne konanie je omnoho časovo aj finančne náročnejšie.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.