• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Rozvod a veci s ním súvisiace

Poskytujeme kvalifikované právne služby a komplexné právne poradenstvo v oblasti rodinného práva. Naša advokátska kancelária má v tejto oblasti množstvo praktických skúsenosti, zameriavame sa na dôsledné uplatňovanie všetkých legitímnych požiadaviek našich klientov. Spokojnosť klientov s našimi službami, náš značný prínos k ľahšiemu prekonaniu emočne vypätých situácií a náročných životných období našich klientov nás ženie vpred. V prípade zastupovania klientov v rozvodovom konaní môže naša spolupráca pokračovať i pri riešení zvyčajne na to nadväzujúceho vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Našim klientom poskytujeme v oblasti rodinného práva potrebné právne rady, vypracúvame písomné podania, listiny o právnych úkonoch, zastupujeme ich v rôznorodých súdnych konaniach.


Rozvod manželstva
Uvažujete o rozvode manželstva a neviete aký je postup? Oprávnenie rozhodnúť o zrušení manželstva rozvodom má len súd, pričom v rámci súdneho konania skúma či sú na rozvod manželstva splnené zákonné podmienky (vážnosť narušenia a trvalosť rozvrátenia vzťahov medzi manželmi). Vždy je nevyhnutné, aby jeden z manželov ako navrhovateľ podal na príslušný súd Návrh na rozvod manželstva spĺňajúci základné zákonné náležitosti proti druhému manželovi ako odporcovi (a to aj v tom prípade, ak sa manželia už predtým vzájomne „zhodli na rozvode“). Na základe takého návrhu prebehne „štandardné“ súdne konanie, Návrh na rozvod bude doručený odporcovi na vyjadrenie sa k nemu, súd vytýči pojednávanie na ktoré sú manželia povinní sa dostaviť. Ak bude mať súd za preukázané slnenie zákonných podmienok na rozvod manželstva – vydá rozsudok, ktorým manželstvo účastníkov rozvedie. Ak sú manželia zároveň rodičmi maloletých detí, je súd povinný v danom konaní o rozvod manželstva upraviť aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
Neviete sa s druhým rodičom dohodnúť na starostlivosti o Vaše mal. dieťa ? Úpravou výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (ďalej len „ÚPP“) sa rozumejú najmä rozhodnutia súdu o:
– osobnej starostlivosti (ktorému z rodičov sa mal. dieťa zveruje do osobnej starostlivosti, prípadne že sa zveruje do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov),
– zastupovaní mal. dieťaťa a správe jeho majetku,
– určení výživného rodičovi, ktorému mal. dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti,
– úprave styku (rozsahu stretávania sa) mal. dieťaťa s rodičom, ktorému mal. dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti, prípadne s inými blízkymi osobami,
– podstatných veciach súvisiacich s ÚPP ako je vysťahovanie mal. dieťaťa do cudziny, udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti mal. dieťaťu a pod..
O ÚPP na čas po rozvode rozhoduje súd vždy súbežne s konaním o rozvod manželstva, a to v tom prípade ak má za preukázané splnenie podmienok na rozvod manželstva. Ďalej o ÚPP rozhoduje súd aj vtedy, ak rodičia mal. dieťaťa spolu nežijú, a to bez ohľadu na to, či sú manželmi alebo nie. Rodičia sa môžu o ÚPP dohodnúť formou tzv. rodičovskej dohody, avšak túto musí schváliť súd. To znamená, že súdy rozhodujú o ÚPP v „štandardnom“ súdnom konaní, kedy jeden z rodičov musí podať na súd návrh ako navrhovateľ proti druhému rodičovi ako odporcovi. Pokiaľ súd už raz rozhodol o ÚPP vo vzťahu k Vaším maloletým deťom, také rozhodnutie možno po splnení zákonných podmienok zmeniť v ďalšom súdnom konaní iniciovanom niektorým z rodičov, a to aj len v čiastkový otázkach ako je výška výživné, úprava styku a pod.

Úprava vyživovacích povinností (rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi manželmi, medzi ostatnými príbuznými)
Nie je vo vzťahu ku Vám plnená zákonná vyživovacia povinnosť ? Zákon o rodine upravuje viacero druhov vyživovacích povinností, pričom pre každú z nich platia odlišné kritéria. Ide o zákonnom stanovené vyživovacie povinnosti, pričom ak si povinný subjekt (t.j. ten kto má povinnosť platiť výživné) neplní zákonnú vyživovaciu povinnosť, môže sa jej oprávnený subjekt (t.j. ten kto má právo na prijatie výživného od povinného subjektu) domáhať súdnou cestou. Povinný a oprávnený sa môžu na plnení vyživovacej povinnosti dohodnúť, v niektorých prípadoch je potrebné, aby takú dohodu schválil súd.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela
Ste rozvedený a nie je vo Vašich schopnostiach živiť sa sám ? Jedná sa o osobitný druh vyživovacej povinnosti podľa zákona o rodine, ktorý môže vzniknúť len medzi rozvedenými manželmi. Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť pri splnení zákonom stanovených predpokladov – napr. ak nie je schopný sám sa živiť exmanžel, ktorý má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

• príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
Ide o osobitný druh vyživovacej povinnosti podľa zákona o rodine, ktorý môže vzniknúť len matke mal. dieťaťa voči otcovi tohto dieťaťa, s ktorým nie sú v manželskom zväzku, eventuálne tehotnej žene voči pravdepodobnému otcovi jej dieťaťa, s ktorým nie sú v manželskom zväzku. Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka.

• vymáhanie neuhradeného výživného
Máte súdne rozhodnutie ukladajúce povinnosť hradenia výživného, avšak povinná osoba napriek tomu výživné neplatí ? Právny poriadok Vám umožňuje podať Návrh na vykonanie exekúcie alebo súdny výkon rozhodnutia proti povinnému. Súdny exekútor je oprávnený zadržať povinnému vodičský preukaz pri vymáhaní ktoréhokoľvek druhu výživného upraveného zákonom o rodine. Povinný sa neplnením vyživovacej povinnosti taktiež môže dopustiť trestného činu Zanedbania povinnej výživy.

• určenie rodičovstva
Pod určením rodičovstva sa rozumie určenie materstva dieťaťa (matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila) alebo určenie a zapretie otcovstva dieťaťa. Pre určenie otcovstva dieťaťa zákon o rodine upravuje tzv. tri zákonné domnienky otcovstva, a to: 1. otcovstvo svedčiace manželovi matky 2. otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov a 3. otcovstvo určené rozhodnutím súdu. Zákon o rodine upravuje za splnenia ktorých predpokladov sa uplatní tá ktorá domnienka určenia otcovstva dieťaťa, a tiež akým spôsobom ju možno úspešne zaprieť, t.j. vyvrátiť predpoklad otcovstva určeného zákonom ak oprávnená osoba zistí, že právne určený otec nie je biologickým otcom dieťaťa.

• osvojenie
Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Inštitút osvojenia upravený v zákone o rodine väčšina ľudí pozná pod pojmom adopcia. Zákon o rodine upravuje okrem osvojenia aj inštitút tzv. náhradnej starostlivosti, pričom tieto pojmy sa môžu nesprávne zamieňať. Náhradnou starostlivosťou sú dočasné opatrenia, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Náhradnou starostlivosťou sa rozumejú tieto formy starostlivosti o dieťa: 1. zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča 2. pestúnska starostlivosť 3. ústavná starostlivosť.

• príprava rodičovskej dohody
Na úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom sa rodičia môžu dohodnúť formou tzv. rodičovskej dohody. Takáto dohoda však musí byť schválená súdom. Čo sa rozumie pod výkonom rodičovských práv a povinností k maloletým deťom je objasnené v druhom bode tohto článku.

• príprava dohody o vyporiadaní bezdpodielového spoluvlastníctva manželov
Neviete sa s ex/manželom dohodnúť na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) ? Poradíme Vám na čo máte nárok, zastúpime Vás pri rokovaní s ex/manželom, pripravíme Vám dohodu o vyporiadaní BSM alebo žalobu na súd, pričom Vás budeme zastupovať v príslušnom súdnom konaní. Po zániku BSM (BSM zaniká zánikom manželstva, výnimočne môže zaniknúť i súdnym rozhodnutím za trvania manželstva po splnení zákonných podmienok) sa vykonáva jeho vyporiadanie, t.j. rozdelenie vecí, práv a záväzkov medzi ex/manželmi. Ex/manželia môžu do troch rokov od zániku BSM vyporiadať ho dohodou, alebo jeden z nich môže v tej istej lehote podať proti druhému ex/manželovi žalobu na súd na vyporiadanie BSM. V takom prípade sa vyporiadanie BSM vykoná súdnym rozhodnutím. Aj počas súdneho konania môžu ešte ex/manželia dospieť k dohode napr. formou súdneho zmieru. Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

• zastupovanie v súdnom konaní o vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva manželov

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.