• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Predkupné právo a dôsledky jeho porušenia

Predkupné právo je oprávnenie, ktoré vzniká na základe zákona, ako zákonné predkupné právo, alebo na základe zmluvy, ako obligačné predkupné právo. Môže mať záväzkovoprávny charakter, čiže sa bude vzťahovať len na zmluvné strany, alebo vecnoprávny charakter, to znamená, že sa vzťahuje na vec a s ňou prechádza aj na novénadobúdateľa. Môžeme ho nazvať aj akýmsi oprávnením danej osoby uplatniť si svoj nárok u vlastníka, či nadobúdateľa v prípade, že dôjde k prevodu (predaju, darovaniu) predmetnej veci. Čo však ak je Vaše predkupné právo porušené?

Predkupné právo je oprávnenie, ktoré vzniká na základe zákona, ako zákonné predkupné právo, alebo na základe zmluvy, ako obligačné predkupné právo. Môže mať záväzkovoprávny charakter, čiže sa bude vzťahovať len na zmluvné strany, alebo vecnoprávny charakter, to znamená, že sa vzťahuje na vec a s ňou prechádza aj na nové nadobúdateľa. Môžeme ho nazvať aj akýmsi oprávnením danej osoby uplatniť si svoj nárok u vlastníka, či nadobúdateľa v prípade, že dôjde k prevodu (predaju, darovaniu) predmetnej veci. Čo však ak je Vaše predkupné právo porušené?

 

Je potrebné podotknúť, že k porušeniu predkupného práva nemôže nikdy dôjsť, ak sa vec previedla na blízku osobu. Blízke osoby vymedzuje Občiansky zákonník ako osoby príbuzné v priamom rade, súrodenci a manžel; a iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak sú si natoľko blízke, že by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú. Pokiaľ však prevod veci nastal na inú než blízku osobu a bolo teda porušené predkupné právo je možné postupovať viacerými spôsobmi.

 

Oprávnená osoba sa môže v prvom rade domáhať na súde domáhať neplatnosti takejto zmluvy, vzhľadom na skutočnosť, že jeho právo bolo porušené. V prípade, že svoj nárok preukáže, súd takýto prevod vyhlási za neplatný. Ďalšou možnosťou je domáhať sa, opäť na súde, aby nadobúdateľ veci previedol predmetnú vec na oprávneného za podmienok, ktoré boli dohodnuté v zmluve o zriadení predkupného práva. V prípade, že tieto podmienky v tejto zmluve neboli dohodnuté, tak za podmienok, za ktorých ich nadobudol. Nadobúdateľ je v povinný oprávnenému vec ponúknuť za vyššie uvedených podmienok.

 

Pokiaľ nadobudol vec darovaním, je povinný ju odpredať za trhovú cenu, teda cenu bežnú, za akú je možné obdobnú vec nadobudnúť. V prípade, že tak nespraví, môže sa oprávnená osoba domáhať, aby prejav vôle nadobúdateľa bol nahradený súdnym rozhodnutím. Zákon pamätá aj na situáciu, keď by k uplatneniu predkupného práva oprávneným nedošlo, respektíve by takéto uplatnenie mohlo byť pre oprávneného značne nevýhodné (pri neprimerane vysokej kúpnej cene). V tomto prípade predkupné právo, ktoré bolo dohodnuté ako vecné právo zostáva zachované oprávnenému voči nadobúdateľovi. V prípade ďalšieho prevodu má následne oprávnená osoba všetky zmienené možnosti, ktoré môže v budúcnosti využiť.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.