• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Prokúra

Štatutárny orgán, napríklad konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným alebo predstavenstvo akciovej spoločnosti, je oprávnený riadiť činnosť spoločnosti a konať v mene spoločnosti navonok. Vo výkone jeho funkcie ho môže odbremeniť prokurista, ktorý bude splnomocnený konať za spoločnosť a bude vykonávať len úkony týkajúce sa prevádzky podniku. Prokúra teda predstavuje špecifickú formu zastúpenia podnikateľa na základe plnej moci.

Publikované v: Zisk, 5-6/2010 Prokurista teda nebude v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti, ale na ich záväzkový vzťah sa najčastejšie aplikuje mandátna zmluva.
Ako už bolo uvedené vyššie prokurista, ktorým môže byť len fyzická osoba, je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prevádzkou podniku. Zákon jeho pôsobnosť ešte viac obmedzuje tým, že pokiaľ spoločenská zmluva spoločnosti neustanovuje inak, prokurista nie je oprávnený scudzovať alebo zaťažovať nehnuteľnosti.

Rozsah oprávnenia prokuristu môže byť vo väčšom rozsahu obmedzený vnútornými pokynmi podnikateľa, ktorý v spoločenskej zmluve alebo v dvojstrannej dohode s prokuristom vymedzí ďalšie oblasti s obmedzenou pôsobnosť prokuristu konať. Obmedzenie oprávnenia konať za spoločnosť síce nebude mať právne následky voči tretím osobám, tzn. že právne úkony prokuristu budú platné a účinné a podnikateľa budú zaväzovať, avšak z dôvodu prekročenia oprávnenia konať za spoločnosť môže podnikateľ vyvodiť zodpovednosť prokuristu a požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Pre tento prípad si môžu zmluvné strany dohodnúť aj zmluvnú pokutu, ktorú bude prokurista povinný zaplatiť podnikateľovi za každé porušenie svojej povinnosti.

Prokurista môže vykonávať právne úkony za podnikateľa až zápisom prokúry do obchodného registra. Ak podnikateľ splnomocní viacerých prokuristov, určí spôsob ich konania, teda či sú na zastupovanie a podpisovanie oprávnení každý samostatne, alebo tak, že je potrebný súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov alebo aspoň dvoch z nich. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého prokurista koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Ustanovenie prokuristu do funkcie je zo zákona v pôsobnosti valného zhromaždenia, túto pôsobnosť však môže spoločenská zmluva zveriť i konateľovi. Vzhľadom na dispozitívnosť ustanovenia Obchodného zákonníka, spoločenská zmluva môže určiť, že vymenovanie a odvolanie prokuristu bude v kompetencii len konateľa.

Spôsoby zániku prokúry nie sú v právnej úprave špeciálne upravené. Keďže prokúra je svojou podstatou zastupovaním podnikateľa, je možné analogicky ukončiť činnosť prokuristu týmito zákonnými formami: odvolaním prokuristu zo strany podnikateľa, dohodou prokuristu a podnikateľa, prokuristovou výpoveďou alebo smrťou prokuristu. Výmaz prokúry z obchodného registra nie je teda podmienkou zániku prokúry.

Ak už bol prokurista odvolaný, ale výmaz prokuristu z obchodného registra ešte nebol vykonaný, podnikateľ bude zaviazaný z konania prokuristu s treťou osobou. Zaviazaný by nebol len v tom prípade, ak sa mu podarí preukázať, že tretia osoba o odvolaní vedela.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.