• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Môže zamestnávateľ jednostranne preradiť zamestnanca na inú prácu?

Pracovný pomer je záväzkový vzťah založený dvojstrannou pracovnou zmluvou, v ktorej si zmluvné strany dohodli pracovné podmienky, napr. druh práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky atď. Keďže ide o dvojstranný záväzkový vzťah, k jeho zmene môže dôjsť opäť na základe dohody oboch účastníkov, len výnimočne jednostranným právnym úkonom jedného z nich. Je nevyhnutné podotknúť, že veľa pracovných podmienok je daných priamo Zákonníkom práce a tieto nemožno meniť ani len dohodou oboch účastníkov, napr. vyšší rozsah práce nadčas.

Zamestnávateľ je výnimočne oprávnený bez súhlasu zamestnanca preradiť ho na inú preňho vhodnú prácu, a to len z dôvodov taxatívne vymenovaných v ustanovení § 55 ods. 2 a ods. 4 Zákonníka práce. Dôvody jednostranného preradenia zamestnanca môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria dôvody, pri ktorých nejde len o oprávnenie, ale dokonca o povinnosť zamestnávateľa, za nesplnenie ktorej môže byť zamestnávateľ sankcionovaný inšpekciou práce. Do druhej skupiny patrí dôvod, ktorý zamestnávateľa oprávňuje zamestnanca jednostranné preradiť, nie je to však jeho povinnosť.

Najčastejším dôvodom preradenia je skutočnosť, že zamestnanec stratil dlhodobo zdravotnú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu musí byť doložená lekárskym posudkom, ktorý vydá ošetrujúci lekár. Z obsahu lekárskeho posudku musí jednoznačne vyplývať stanovisko, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať dohodnutú prácu. Ak by zamestnávateľ nepreradil zamestnanca na inú vhodnú prácu, zamestnanec je oprávnený odmietnuť ďalší výkon práce, čo sa kvalifikuje ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa, za čo patri zamestnancovi náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.

Ďalším častým dôvodom jednostranného preradenia je skutočnosť, že tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako 9 mesiacov vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie.

Medzi ďalšie dôvody, pri ktorých je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca, patrí tiež strata spôsobilosti vykonávať nočnú prácu (aj táto skutočnosť musí byť doložená lekárskym posudkom), alebo ak o preradenie na dennú prácu požiada tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov pracujúca v noci. Túto povinnosť má zamestnávateľ aj vtedy, ak je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu alebo je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných pred prenosnými chorobami.

Preradenie by nemalo trvať nastálo, ale len po nevyhnutne potrebný čas (napr. po dobu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca), pričom zamestnanec sa preradzuje na inú prácu v rámci dohodnutého druhu a miesta práce. V prípade, že by zamestnávateľ nemal žiadnu inú vhodnú prácu pre zamestnanca, môže sa so zamestnancom dohodnúť na zmene druhu práce, ktorý bol uvedený v pracovnej zmluve. Tento druh práce však musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, jeho schopnostiam a kvalifikácii.

Zákonník práce predpokladá aj takú situáciu, pri ktorej preradenie zamestnanca závisí od vôle zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca bez je súhlasu, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická – konateľ

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.