• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Úroky z omeškania

Otázka čitateľa:

Ak mi za riadne poskytnutú službu zaplatil klient až po termíne splatnosti uvedenom na faktúre, môžem od neho požadovať zaplatenie úrokov? Ak áno, v akej výške?

Odpoveď:

Pre správne porozumenie je potrebné vysvetliť základné pojmy ako sú úrok, úrok z omeškania a zmluvná pokuta.

Úrok je peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za poskytnutie peňazí = úveru. Zmluvou o úvere, ktorá je upravená v ustanoveniach § 497 – 507 Obchodného zákonníka, sa veriteľ zaväzuje, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Na rozdiel od úroku, ktorý môžeme chápať ako odplatu za používanie poskytnutého úveru, úrok z omeškania je sankcia, ktorá prináleží veriteľovi za porušenie povinností dlžníka riadne a včas splatiť svoj peňažný záväzok. Nárok naň vzniká veriteľovi bez ohľadu na to, či sa na tom účastníci dohodli, čiže priamo zo zákona, pričom je na veriteľovi či si nárok na zaplatenie úrokov z omeškania uplatní alebo nie.

Zmluvná pokuta je jedna z foriem zabezpečenia záväzku a v konečnom dôsledku predstavuje taktiež sankčnú platbu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť za porušenie povinnosti, na ktorej zabezpečenie bola zmluvná pokuta dohodnutá. Nárok na jej zaplatenie teda veriteľovi vzniká, len vtedy ak si zmluvnú pokutu a jej výšku, príp. spôsob jej určenia, účastníci v zmluve dohodli.

Bližšie si ozrejmime spôsob výpočtu úrokov z omeškania po 01.01.2009.

Ak omeškanie dlžníka nastalo v čase medzi 01.01.2009 a 14.01.2009, platí, že ak neboli úroky z omeškania dohodnuté v zmluve, bol dlžník povinný platiť úroky z omeškania o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba ECB platí počas celého príslušného kalendárneho polroka.

Ak sa dlžník dostal do omeškania po 15.01.2009, platí, že výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.

Vzhľadom na vyššie uvedené máte ako veriteľ zo zákona nárok požadovať od dlžníka, ktorý sa dostal do omeškania s peňažnými plnením, zaplatenie úrokov z omeškania. Pokiaľ ide o výšku úrokov, preferovaná je dohoda účastníkov. Ak ste sa nedohodli, uplatní sa zákonná právna úprava, ktorá je v súčasnosti totožná pre občianskoprávne aj obchodnoprávne vzťahy. Z viacerých sadzieb ECB sa na účel výpočtu úrokov z omeškania použije sadzba hlavné refinančné operácie, ktorá je od 13.05.2009 1%.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická Kubovčáková

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.