• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Uznášania schopnosť valného zhromaždenia

Máte problém dosiahnuť uznášania schopnosť valného zhromaždenia?

Právna úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku umožňuje spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným prijať rozhodnutie aj mimo zasadnutia valného zhromaždenia. Je to nástroj ako sa môžu spoločníci vyhnúť podmienke dosiahnutia uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia. Hlasovanie per rollam v každom prípade umožňuje Obchodný zákonník a nie je potrebné, aby si ho spoločníci vopred dohodli v spoločenskej zmluve.
Publikované v: GoodWill, jún – júl 2010)

Spôsobom per rollam sú spoločníci oprávnení rozhodovať o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa spoločnosti. Zákon nevymedzuje oblasť otázok, v rámci ktorých by sa obligatórne valné zhromaždenie muselo konať. Pre fungovanie spoločnosti je tento spôsob rozhodovania spoločníkov praktickejší, hlavne ak niektorí spoločníci brzdia prijatie zásadných rozhodnutí alebo jednoducho nie sú prítomní a odmietajú splnomocniť za seba zástupcu.
Novela s účinnosťou od 1. 1. 2002 ustanovila, kto je oprávnený predložiť spoločníkom návrh rozhodnutia, ktoré by malo byť spoločníkmi prijaté hlasovaním per rollam. Návrh rozhodnutia sú oprávnení predložiť konateľ alebo spoločník, alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % základného imania, alebo dozorná rada, ak je zriadená. Vzhľadom na dispozitívnosť ustanovenia Obchodného zákonníka môže spoločenská zmluva rozšíriť okruh osôb oprávnených podávať návrhy uznesení aj o menšinových spoločníkov, ktorých vklad na základnom imaní nedosahuje ani 10% zákonnú hranicu.

Spoločenská zmluva môže ďalej taxatívne vymenovať otázky, o ktorých sa musí obligatórne konať valné zhromaždenie, napr. prevody obchodných podielov spoločníkov, zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti atď.

Návrh rozhodnutia musí obsahovať lehotu na zaslanie písomného vyjadrenia. Ostatní spoločníci sú povinní svoje vyjadrenia k návrhu zaslať na adresu sídla spoločnosti v lehote určenej v návrhu. Vyjadrenia zasielajú buď písomne alebo pomocou rôznych prostriedkov oznamovacej techniky (mailom alebo faxom).

Ak spoločník svoje vyjadrenie v určenej lehote nezašle, má sa za to, že jeho hlas je nesúhlasný. Ide o nevyvrátiteľnú domnienku, ktorá platí zo zákona a nemožno ju vyvrátiť žiadnym argumentom. Konatelia potom majú povinnosť výsledky hlasovania oznámiť každému jednotlivému spoločníkovi. Čo sa týka počítania hlasov pre schválenie rozhodnutia, väčšina sa podľa zákona počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom.

Na rozdiel od konania valného zhromaždenia, kde sa väčšina hlasov počíta z hlasov prítomných spoločníkov. Znamená to, že pri hlasovaní per rollam nie je potrebné zisťovať uznášaniaschopnosť, ktorá je nevyhnutná pre rozhodovanie valného zhromaždenia. Avšak na prijatie rozhodnutia per rollam je potrebné rešpektovať väčšinu hlasov (či už jednoduchú alebo kvalifikovanú), ktorú vyžaduje zákon alebo spoločenská zmluva pre ten-ktorý prípad, ak by sa rozhodovalo na valnom zhromaždení.

Aj Najvyšší súd SR vyslovil vo svojom rozsudku (sp. zn. Obz 29/94), že ak spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným stanovuje pre prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia väčšiu ako jednoduchú väčšinu hlasov prítomných spoločníkov, tak pre prijatie takéhoto rozhodnutia mimo valného zhromaždenia podľa § 130 Obchodného zákonníka je potrebná rovnaká väčšina hlasov, ktorá sa však počíta z celkového počtu hlasov patriacich všetkým spoločníkom.

Hlasovanie pre rollam predstavuje efektívne riešenie, ktoré šetrí náklady spoločníkom, prekonáva problémy so vzdialenosťou konania valného zhromaždenia a umožňuje obísť dodržanie lehoty na konanie valného zhromaždenia. Pri špekulatívnych konaniach niektorých spoločníkov však môže byť prostriedkom zneužitia systému a obídenia názoru nepohodlných spoločníkov, ktorí sa nestihnú alebo im bude znemožnené sa vyjadriť.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.