• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Žiadosť o rozvod

Počas života nás čaká mnoho výziev. Jedným z nich je aj manželstvo. Manželstvo je úžasný inštitút, pokiaľ funguje. Ak nastanú okolnosti, pre ktoré sa manželia rozhodnú ukončiť túto formu spolužitia, je potrebné podať žiadosť o rozvod. Návrhom začína konanie o rozvod manželstva. Je to jediné právne ukončenie manželstva počas života manželov. Primárne je konanie upravené v Zákone o rodine, taktiež aj v Civilnom mimosporovom poriadku. Návrh na rozvod sa podáva na príslušnom súde, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, a ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Ak ani jeden z manželov nemá takéto bydlisko (napr. obaja žijú síce v Bratislave, ale bydlisko majú jeden v Banskej Bystrici a druhý v Detve), tak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal.

 

Treba brať do úvahy, že zákon ustanovuje podmienky, pre ktoré môže súd rozviesť manželov, aby sa nestávalo, že súdy by boli zneužívané pre každú menšiu roztržku v manželskom zväzku.

Súd môže rozviesť manželov, ak sú:

 • vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a 
 • trvalo rozvrátené,
 • že manželstvo nemôže plniť svoj účel a 
 • od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 

Nestačí splnenie iba jednej z týchto podmienok. Účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Z ustálenej judikatúry vieme, že musí ísť o tak vážny rozvrat, ktorý intenzívne trval a javí sa ako nenapraviteľný. Rozvod manželstva v prípade plnoletých detí je určite jednoduchší a rýchlejší, nakoľko tu stačí preukázať, že manželstvo je naozaj trvalo rozvrátené (napr. manželia spolu trvalo nežijú v jednej domácnosti, nehospodária spolu, stratili voči sebe dôveru a pod.).

 

Ak sú v manželstve maloleté deti, musí súd zohľadňovať aj záujmy maloletých, ako sa rozvrat medzi manželmi prejavuje vo výchove detí. Súd rozhoduje nielen o rozvode manželstva, ale aj o zverení maloletých detí, styku rodičov s maloletými, správe ich majetku, výkone rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletým deťom, ako aj o výživnom. Ak sú obaja rodičia schopní sa postarať o svoje maloleté deti, súd väčšinou po preskúmaní pomerov zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov.  

 

Zrušenie návrhu na rozvod ak sa niekto rozhodne, že chce ukončiť už podané konania sa robí tzv. späťvzatím už podaného návrhu. 

 

Pozastavenie návrhu o rozvod je možné vtedy, ak s tým druhý manžel súhlasil, ale len vtedy, ak mu už návrh na rozvod bol doručený. Súd zastaví konanie aj vtedy, ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť včas neospravedlní vážnymi dôvodmi. Taktiež ho zastaví, ak obaja manželia chcú prerušiť konanie návrhu na rozvod a súd im vyhovie, a ak manželia nepodajú návrh na pokračovanie v konaní v lehote do jedného roka.

 

Náležitosti návrhu (žiadosti) o rozvod sú:

 • označenie súdu,
 • označenie strán,
 • informácia o poslednom spoločnom bydlisku manželov,
 • priebeh manželstva a dôvody rozvratu,
 • návrh ohľadom maloletých detí – komu, kto, kedy  a za koľko,
 • listinné dôkazy ako sobášny list (v prípade maloletých detí aj ich rodné listy),
 • správne podanie žiadosti o rozvod obsahuje aj petit, to znamená presne špecifikovať čoho sa navrhovateľ domáha,
 • dátum a podpis navrhovateľa.

 

Navrhovateľ zaplatí poplatok vo výške 66 EUR za návrh na začatie konania o rozvod manželstva.

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.