• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Mandátna zmluva

Čo je to mandátna zmluva?

Používa sa najmä medzi advokátom a klientom. Je upravená v Obchodnom zákonníku § 566 až § 576, ktorý ju definuje ako zmluvu, v ktorej sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Jej vznik je podmienený súhlasom oboch strán. Písomná forma sa nevyžaduje, ale len v prípade, ak záväzok mandatára je vo vykonaní právnych úkonov v mene mandanta, pričom mandant musí udeliť písomné plnomocenstvo mandatárovi.

Aké náležitosti má mať?

  • označenie zmluvných strán (t. j. mandant a mandatár);
  • vymedzenie určitej obchodnej záležitosti, či inej činnosti, ktorá má byť zriadená;
  • záväzok mandanta zaplatiť mandatárovi odplatu.

 

Ak nie je určená odplata v zmluve, je mandant povinný zaplatiť mandatárovi odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy za obdobnú činnosť, ktorú mandatár uskutočnil pri zariadení záležitosti. Teda ak si zmluvné strany nedohodli výšku odplaty, no neprejavili vôľu ponechať túto zmluvu bezodplatnú a zároveň mandatár nemá túto činnosť uvedenú ako predmet podnikania, použije sa odplata obvyklá. V zmysle Obchodného zákonníka je mandátna zmluva vždy odplatná. Ak advokát poskytuje služby „pro bono“, teda zadarmo, takýto právny vzťah sa bude riadiť Občianskym zákonníkom a nie Obchodným.

Ak medzi zmluvnými stranami (napr. advokátom a klientom) príde k porušeniu záväzkov vyplývajúcich z mandátnej zmluvy, vznikne zodpovednosť za škodu v zmysle Obchodného zákonníka § 373 a nasl. § 570, pričom v takom prípade mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitostí a na veciach prevzatých od tretích osôb pri zariadení záležitosti, ale len ak takúto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Príjmy z mandátnej zmluvy podliehajú dani z príjmu a povinnosti podať daňové priznanie.

Mandátna zmluva zaniká:

  • splnením záväzku;
  • smrťou mandatára, ak je fyzickou osobou;
  • zánikom mandatára, ak je právnickou osobou;
  • výpoveďou mandátnej zmluvy zo strany mandatára alebo mandanta;
  • dohodou o ukončení mandátnej zmluvy.

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.